michalrogowicz | 10-12-2016 16:24 |

Podatek PIT – zasady obliczania i poboru

pit 28 Podatek PIT  zasady obliczania i poboruPodatek dochodowy od osób fizycznych, zwany z ang. PIT – Personal Income Tax, jest to podatek bezpośredni, który zobowiązane są płacić na rzecz państwa osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (lub przychodów).

Uregulowania prawne PIT

Opodatkowanie podatkiem pit regulują ustawy podatkowe. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy podatkowe w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego znalazły się w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa ta dotyczy opodatkowania osób:

 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te  nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • będących osobami duchownymi,

które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową albo zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych – tłumaczy specjalista  a portalu www.pitax.pl.

Sposoby obliczania i stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

W zależności od formy opodatkowania, jaką objęty jest dochód podatnika, stawki podatku PIT 2016 są różne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje następujące sposoby obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • według skali podatkowej (rozliczany na PIT 36 i PIT 37):
  • 18% od dochodu w pierwszym progu do 85 528, 00 pln minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 pln

Kwota zmniejszająca podatek 556, 02 pln jest wynikiem zastosowania odliczenia kwoty wolnej od podatku, która wynosi 3091, 00 pln.

  • 32% od kwot powyżej 85 528,00 pln

Podatek od dochodów rocznych powyżej 85 528,00 pln wynosi  14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

 • 19% podatek liniowy (roczne rozliczenie na PIT 36L) od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Przy zastosowaniu podatku liniowego stawka podatku jest stała i wynosi 19%, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu.

Wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika.

 • 19% podatek od dochodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych, jak np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (roczny PIT 38).
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (roczny PIT 39).
 • W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( rozliczenie roczne na PIT 28) stawki podatkowe wynoszą:  20 %,  17 %,  8,5 %,  5,5 %,  3 %, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
 • Przy karcie podatkowej stawki podatku nie są z góry przyporządkowane do konkretnych czynności (jak to jest przy ryczałcie ewidencjonowanym). Decyzję o wysokości podatku wydaje naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Od decyzji naczelnika można odwołać się do dyrektora izby skarbowej. Podatnik ma prawo również zrezygnować z karty podatkowej, jeżeli wysokość podatku ustalonego przez naczelnika US jest jego zdaniem zbyt wysoka. Musi wtedy zgłosić rezygnację z karty naczelnikowi urzędu w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji.

Pobór podatku PIT

Sposób poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy o PIT.

Wysokość należnego podatku dochodowego obliczana jest według reguł zawartych w ustawie o PIT i ustawie ryczałtowej.przez samych podatników albo płatników: pracodawców, zleceniodawców, organy wypłacające renty, emerytury oraz podmioty wypłacające honoraria. Urzędy skarbowe mają natomiast prawo weryfikowania poprawności dokonanych obliczeń, a także uiszczenia należnych kwot.

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT może być:

 • potrącany w formie zaliczek w trakcie roku podatkowego z wypłat dokonywanych przez płatnika (np. od dochodów ze stosunku pracy, świadczeń emerytalnych lub rentowych),
 • wpłacany w trakcie roku podatkowego w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych bezpośrednio przez podatnika, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub najem prywatny,
 • uiszczany przez podatnika po dokonaniu  rozliczenia rocznego (np. od alimentów, od zysku z odpłatnego zbycia nieruchomości)

Roczne rozliczenie PIT

Podatek dochodowy odprowadzany do urzędu fiskalnego dotyczy dochodów uzyskanych przez podatnika  w ciągu całego roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatnicy  podatku dochodowego mają  obowiązek składania  do urzędów skarbowych rocznego rozliczenia PIT. W deklaracji rocznej podatnik podaje, ile w danym roku uzyskał dochodu (przy ryczałcie – przychodu) lub jaka poniósł stratę oraz jakich dokonał odliczeń i w jakiej wysokości odprowadzony został podatek.

W przypadku gdy suma wpłat okaże się niższa niż wymagana kwota podatku, konieczne będzie uiszczenie niedopłaty. Jeżeli z rozliczenia rocznego pit wynika nadpłata podatku, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócenia jej na konto bankowe podatnika ( ewentualnie za pośrednictwem poczty)– w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji PIT.

Termin składania deklaracji podatkowych zależny jest od rodzaju deklaracji.

Ustawa o PIT przewiduje iż deklaracje PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 i PIT 39 należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, a  jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ryczałtowcy mają nieco mniej czasu na dokonanie niezbędnych rozliczeń – w ich przypadku właściwą deklarację PIT 28 należy złożyć do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego.

W terminie do 31 stycznia osoby rozliczające się kartą podatkową składają informację PIT-16A, a osoby duchowne PIT-19A.
Rozliczenia pit 2017 można złożyć przez internet.

TAGI:
 • Newsletter

 • Ostatnie komentarze
 • Reklama