Micha? Rogowicz | 20-09-2007 14:00 |

Nowa wersja Nokia 330, mapy Europy Wschodniej

Komsa Polska rozpocz??a dystrybucj? nowej wersji Nawigacji Samochodowej Nokia 330 wzbogaconej o mapy Albanii, Bo?ni, Chorwacji, Estonii, Litwy, ?otwy, Mo?dawii, Rumunii, Serbii i S?owenii.Nawigacja Samochodowa Nokia 330 jest pierwszym urz?dzeniem do Nawigacji Osobistej (PND) oferowanym przez Nokia, kt?re zawiera mapy Europy i dzi?ki temu pozwala na nieprzerwan? podr?? przez wiele kraj?w. Dzi?ki aplikacji AutoMapa 4 urz?dzenie poprzez komendy graficzne oraz g?osowe prowadzi nas „zakr?t po zakr?cie” do celu. Szeroki 3.5 calowy ekran dotykowy zapewnia dobr? widoczno?? oraz pozwala na intuicyjn? obs?ug?. Wbudowany GPS zapewnia optymaln? widoczno?? satelit?w.

Nokia 330

Nokia 330 Nawigacja Samochodowa:

# precyzyjny system do nawigacji satelitarnej GPS

# pakiet zawiera dok?adn? map? Polski oraz 31 kraj?w Europy

# mapa Polski ze 100 % pokryciem dr?g do ponad 100 tys. miejsc zamieszkania w Polsce

# du?y 3,5’ calowy kolorowy, dotykowy wy?wietlacz; 65 tys. kolor?w

# szczeg??owe plany adresowe wszystkich miast

# 130 tys. punkt?w POI

# kontury ponad 1.6 mln budynk?w w Polsce

# plany dr?g gruntowych, rzek i kana??w, jezior oraz obrys?w teren?w le?nych; mo?e by? wykorzystane nie tylko w samochodzie, ale tak?e w czasie jazdy na rowerze, podr??y ?agl?wk? lub na pieszej w?dr?wce

# odtwarzacz muzyki (MP3)

# odtwarzacz plik?w video (WMV, AVI, MPEG4, ASF, MPG)

# przegl?darka zdj?? (JPEG, BMP)

# w pakiecie karta pami?ci o pojemno?ci 2 GB z map? i oprogramowaniem AutoMapa 4.1

# prawo do 3 aktualizacji mapy w ci?gu roku – w cenie zakupu

* Niekt?re kraje bez 100% pokrycia mapowego

Cena dla Klient?w ko?cowych:

Nokia 330 Nawigacja Samochodowa: 1699 PLN

?r?d?o: telix.pl

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama