Micha? Rogowicz | 06-01-2006 13:00 |

Nokia wprowadza trzy znakomite zestawy s?uchawkowe Bluetooth

Firma Nokia, ?wiatowy lider na rynku telefonii kom?rkowej, zaprezentowa?a trzy nowe zestawy s?uchawkowe Bluetooth: male?ki i stylowy zestaw BH-800, zaawansowany zestaw BH-900 oraz elegancki zestaw BH-200. „Bardzo si? cieszymy z wprowadzenia na rynek najmniejszego na ?wiecie zestawu s?uchawkowego Bluetooth BH-800” — powiedzia? Razvan Olosu, wiceprezes dzia?u akcesori?w mobilnych w firmie Nokia. „Jestem przekonany, ?e stylowe, minimalistyczne wzornictwo w po??czeniu z niewielkim rozmiarem urz?dzenia zainteresuje zupe?nie nowe segmenty rynku”.

Wprowadzaj?c te trzy niezwyk?e zestawy s?uchawkowe Bluetooth, Nokia toruje sobie drog? do popularyzacji bezprzewodowych zestaw?w s?uchawkowych. „Rynek telefon?w kom?rkowych zgodnych z technologi? Bluetooth zwi?kszy? si? do 133 milion?w sztuk w 2005 r. i spodziewamy si?, ?e b?dzie si? powi?ksza? nadal, a w 2006 roku osi?gnie 220 milion?w sztuk” — powiedzia? Razvan Olosu z firmy Nokia.

Zestaw s?uchawkowy Bluetooth BH-800

Prosta i elegancka forma wa??cego zaledwie 9 gram?w zestawu s?uchawkowego Bluetooth BH-800 zapewnia swobod? i wygod? u?ytkowania po po??czeniu z kompatybilnym urz?dzeniem mobilnym. Zestaw jest dost?pny w dw?ch kolorach: czarnej kawy i srebrnej bieli. Zawiera opcjonaln?, wyjmowan? p?tl? pasuj?c? do obydwu uszu oraz pasek umo?liwiaj?cy zak?adanie i zdejmowanie zestawu jedn? r?k?. Czas rozm?w wynosi do 6 godzin, a czas czuwania do 160 godzin, dzi?ki czemu mo?na bez problemu komunikowa? si? przez bardzo d?ugi czas. Przycisk w??czania, regulacji g?o?no?ci i odbierania telefon?w u?atwia nawi?zywanie i odbieranie po??cze?, a funkcja wybierania g?osowego umo?liwia korzystanie z telefonu bez konieczno?ci dotykania go. Bluetooth BH-800 firmy Nokia jest pierwszym bezprzewodowym zestawem ze specyfikacj? Bluetooth 2.0 i Enhanced Data Rate (EDR).

Zestaw s?uchawkowy Bluetooth BH-900

Zestaw s?uchawkowy Bluetooth BH 900 to elegancki zestaw s?uchawkowy z wygodnym i ergonomicznym uchwytem, kt?ry mo?na ?atwo przek?ada? z jednego ucha do drugiego. Wyr??nia si? on doskona?? jako?ci? d?wi?ku nawet w miejscach o du?ym nat??eniu ha?asu, poniewa? zastosowano w nim technik? eliminacji pog?osu i redukcji szumu. Czas rozm?w wynosi do 8 godzin, a czas czuwania do 180 godzin, dzi?ki czemu jest to znakomite rozwi?zanie bezprzewodowe nawet dla tych, kt?rzy musz? komunikowa? si? cz?sto i d?ugo. Zestaw wa?y 18 gram?w i umo?liwia natychmiastow? ??czno?? dzi?ki funkcji Push to Talk w technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Zestaw s?uchawkowy Bluetooth BH-200

Elegancki zestaw s?uchawkowy Bluetooth BH-200 to ?atwe w u?yciu, bezprzewodowe urz?dzenie z wygodnym uchwytem do ucha i praktycznymi klawiszami funkcyjnymi. Wa?y on 14 gram?w i wnosi do gamy zestaw?w s?uchawkowych Bluetooth firmy Nokia niezwyk?? funkcjonalno??, ?atwo?? u?ytkowania i prostot?. Cechuje si? czasem rozm?w do 5 godzin i 30 minut oraz czasem oczekiwania do 150 godzin.

Zestawy s?uchawkowe Bluetooth BH-800 i BH-200 zostan? wprowadzone do sprzeda?y w pierwszym kwartale 2006 r., a zestaw Bluetooth BH-900 w drugim kwartale 2006 r. Szacunkowe ceny detaliczne tych urz?dze? (bez podatk?w) b?d? wynosi? odpowiednio 140, 55 i100 USD.

?r?d?o: NOKIA

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama