Micha? Rogowicz | 02-04-2007 18:00 |

Nokia Siemens Networks rozpoczyna dzia?alno?

Firma Nokia og?osi?a dzi?, ?e sp??ka Nokia Siemens Networks rozpocz??a dzia?alno?? 1 kwietnia, zajmuj?c pozycj? lidera na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej. Nokia Siemens Networks jest wsp??pracowa? z setkami swoich klient?w na ca?ym ?wiecie w celu po??czenia pi?ciu miliard?w ludzi, kt?rzy — zdaniem firmy — b?d? do roku 2015 korzysta? ze sta?ego dost?pu do sieci. Nowa sp??ka, nale??ca do firm Nokia i Siemens, zajmuje miejsce pierwszej tr?jce w bran?y (na podstawie przychod?w pro forma z roku 2006 wynosz?cych 17,1 miliarda EUR) i ma idealne warunki, by korzysta? z rozwoju rynku telekomunikacji bezprzewodowej oraz stacjonarnej. Nokia Siemens Networks ma oko?o 600 klient?w i dzia?a w oko?o 150 krajach, ??cz?c swoj? dobrze zakorzenion? obecno?? i do?wiadczenie praktyczne z globalnym zasi?giem i mi?dzynarodowym wsparciem lidera bran?y. Firma rozpoczyna dzia?alno?? od mocnego wej?cia. Opr?cz oddzielnych inicjatyw firm Siemens i Nokia, od czasu uzyskania zezwole? antytrustowych i antymonopolowych w listopadzie z?o?ono oko?o 140 wsp?lnych ofert.

„Rozpoczynaj?c dzia?alno?? z pozycji jednego z lider?w bran?y, mamy jasny cel: zosta? numerem jeden. Chcemy zosta? dostawc? numer jeden w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych dla naszych klient?w, firm? numer jeden ??cz?c? ?wiat zintegrowanymi sieciami kom?rkowymi i stacjonarnymi, a tak?e miejscem pracy numer jeden dla swoich pracownik?w. Chcemy tak?e by? znani jako firma dzia?aj?ca zgodnie z najsurowszymi standardami etycznymi” — powiedzia? Simon Beresford-Wylie, dyrektor naczelny Nokia Siemens Networks.

Nokia Siemens Networks ma pi?? dzia??w — Radio Access (dost?p radiowy), Broadband Access (dost?p szerokopasmowy), Service Core and Applications (sieci rdzeniowe i aplikacje us?ugowe), IP/Transport oraz Operation Support Systems (systemy wsparcia operacyjnego) — oferuj?cych pe?ny asortyment produkt?w i aplikacji do sieci stacjonarnych, kom?rkowych i konwergentnych. Nowa firma zaspokaja ponadto rosn?cy popyt na us?ugi za po?rednictwem swojego dzia?u Services (Us?ugi), zatrudniaj?cego oko?o 20 000 specjalist?w na ca?ym ?wiecie.

„Mamy odpowiedni? wielko?? i zasoby, by by? podmiotem konkurencyjnym, ale zdajemy sobie spraw? z tego, ?e konkurencyjno?? to o wiele wi?cej ni? skala” — powiedzia? Simon Beresford-Wylie. „Nokia Siemens Networks jest w stanie zapewni? klientom prawdziw? innowacyjno??. W naszej kulturze korporacyjnej nad hierarchi? przedk?adamy szybko??, elastyczno??, uczciwo?? i wyniki. Dzi?ki ?cis?emu partnerstwu z firm? Nokia dobrze znamy potrzeby u?ytkownik?w ko?cowych i mo?emy zapewnia? swoim klientom kompleksowe rozwi?zania. Nie mniej istotna jest nasza oferta — idealnie dostosowana do potrzeb ?wiata konwergencji oraz pe?na atut?w w segmencie zar?wno stacjonarnym, jak i kom?rkowym”.

Nokia Siemens Networks wykorzystuje dorobek badawczy i innowacyjny swoich firm macierzystych. B?dzie dysponowa? jednym z najlepszych na ?wiecie zespo??w badawczo-rozwojowych, opracowuj?cych najlepsze w swojej klasie produkty do sieci stacjonarnych oraz kom?rkowych nast?pnej generacji. W roku 2006 zesp?? badawczo-rozwojowy nale??cy obecnie do Nokia Siemens Networks zaprezentowa? pierwsze na ?wiecie rozwi?zanie do dost?pu radiowego Long Term Evolution (LTE). W dziedzinie dost?pu stacjonarnego zespo?om badawczym uda?o si? przes?a? dane z szybko?ci? 10 gigabit?w na sekund? za po?rednictwem ?wiat?owodowej sieci dost?powej — cztery razy szybciej ni? by?o to mo?liwe dotychczas.

Transmisj? 10×111 Gb/s w ?rodowisku macierzystym uzyskano ostatnio na dystansie ponad 2400 km przy u?yciu infrastruktury Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) przeznaczonej do transmisji 10 Gb/s. Dowiod?o to, ?e operatorzy b?d? mogli przej?? na us?ugi 100-gigabitowego ethernetu na ka?dej d?ugo?ci fali przy u?yciu dotychczasowej infrastruktury optycznej. Dzi?ki tak szerokim mo?liwo?ciom badawczo-rozwojowym, po??czonym z innowacyjnymi rozwi?zaniami ju? dost?pnymi w sprzeda?y, takimi jak IMS, MSC Server System oraz Internet HSPA, firma Nokia Siemens Networks b?dzie mog?a pomaga? klientom w osi?ganiu cel?w biznesowych.

„Wraz ze zmianami na rynku oraz kolejnymi wyzwaniami biznesowymi, przed kt?rymi b?d? stawa? nasi klienci, zmienia? si? b?dzie tak?e Nokia Siemens Networks” — doda? Beresford-Wylie. „Udost?pnienie Internetu i ??czno?ci znacznej wi?kszo?ci ludzi do roku 2015 b?dzie wymaga?o opracowania nowych sposob?w na obni?enie kosztu po??cze? — szczeg?lnie na rynkach wschodz?cych. Jak zapowiedzia?y to firmy Nokia i Siemens, og?aszaj?c powstanie nowej firmy 19 czerwca 2006, b?dziemy d??y? do uzyskania szacowanych synergii kosztowych w wysoko?ci 1,5 miliarda euro rocznie do roku 2010 w celu zbudowania silnej, konkurencyjnej firmy Nokia Siemens Networks”.

Je?eli chodzi o prognozy rynkowe, to w ci?gu ostatnich kilku miesi?cy odnotowano spadek widoczno?ci oraz symptomy spowolnienia wydatk?w w niekt?rych regionach. W zwi?zku z tym Nokia oraz Nokia Siemens Networks aktualizuj? dzi? prognozy dotycz?ce rynku infrastruktury us?ug kom?rkowych i stacjonarnych na rok 2007. Firmy te oczekuj? obecnie bardzo niewielkiego wzrostu rynku infrastruktury sieci kom?rkowych i stacjonarnych oraz powi?zanych us?ug liczonego w euro w roku 2007. Poprzednio firma Nokia oczekiwa?a niewielkiego wzrostu rynku infrastruktury sieci kom?rkowych i stacjonarnych oraz powi?zanych us?ug liczonego w euro w roku 2007. Od 1 kwietnia 2007 roku wyniki finansowe Nokia Siemens Networks b?dzie konsolidowa? Nokia.

?r?d?o: NOKIA

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama