Micha? Rogowicz | 01-02-2008 16:00 |

Nokia przyst?puje do programu WWF Climate Savers

Firma Nokia przyst?pi?a do programu WWF Climate Savers, zobowi?zuj?c si? do kontynuowania swoich chlubnych tradycji proekologicznych poprzez zwi?kszanie wydajno?ci energetycznej oraz redukcj? emisji dwutlenku w?gla w ramach ca?ej swojej dzia?alno?ci. Firma d??y do oszcz?dzania energii na r??ne sposoby, mi?dzy innymi poprzez zmniejszenie o po?ow? zu?ycia energii przez ?adowarki urz?dze? b?d?cych w trybie gotowo?ci, u?ywanie ekologicznych ?r?de? energii elektrycznej do zasilania 50% obiekt?w do roku 2010 oraz redukcj? og?lnego zapotrzebowania na energi? o 6% do roku 2012.

Cele te stanowi? element obecnej strategii firmy Nokia maj?cej na celu zapobieganie zmianom klimatu. O zaanga?owaniu firmy w t? dziedzin? ?wiadczy przyst?pienie do programu WWF Climate Savers, w ramach kt?rego jedna z najwi?kszych na ?wiecie organizacji proekologicznych wsp??pracuje z biznesem na rzecz przeciwdzia?ania zmianom klimatu.

„WWF wysoko ceni zobowi?zania firmy Nokia w ramach programu Climate Savers, kt?re maj? na celu znacz?ce oszcz?dno?ci energii zar?wno w dzia?alno?ci firmy, jak i w wykorzystaniu jej produkt?w” — powiedzia? dyrektor generalny WWF James P. Leape. „Przyst?pienie do programu firmy mi?dzynarodowej o uznanej marce w?r?d konsument?w wzmacnia nasze przes?anie: musimy i mo?emy dzia?a? globalnie oraz szybko na rzecz ochrony klimatu”.

Kirsi Sormunen, wiceprezes ds. ekologicznych firmy Nokia, powiedzia?a: „Jako najwi?ksza na ?wiecie firma z bran?y komunikacji mobilnej, ponosimy odpowiedzialno?? za rol?, jak? odgrywamy w reagowaniu na zmiany klimatu. Nie chodzi tu o ofiarne gesty, tylko o codzienne dzia?ania, kt?re — bior?c pod uwag? skal? naszej dzia?alno?ci oraz 900 milion?w u?ytkownik?w urz?dze? Nokia na ca?ym ?wiecie — mog? mie? olbrzymi wp?yw. Ma to tak?e znaczenie biznesowe, poniewa? pomaga nam w znajdowaniu nowych sposob?w na wydajno?? i innowacyjno??”.

Zobowi?zania firmy Nokia w ramach programu WWF Climate Savers wynikaj? z dotychczasowych osi?gni?? firmy w zakresie zwi?kszania wydajno?ci energetycznej. Firma stawia sobie mi?dzy innymi nast?puj?ce cele:

Wydajno?? energetyczna produkt?w

Oko?o dw?ch trzecich energii zu?ywanej przez telefon kom?rkowy marnuje si?, gdy telefon jest w pe?ni na?adowany i od??czony, ale ?adowarka pozostaje pod??czona do kontaktu. Przez ostatnie 9 lat firma Nokia zredukowa?a ?redni? ilo?? energii zu?ywanej w ten spos?b przez ?adowarki o ponad 50%, a jej najlepsza w swojej klasie ?adowarka potrzebuje zaledwie jednej dziesi?tej energii zu?ywanej przez jej zwyk?e odpowiedniki.

Nokia d??y do zredukowania ?redniego zu?ycia energii przez bezczynne ?adowarki o kolejne 50% do ko?ca roku 2010. Do ko?ca roku 2008 firma wprowadzi tak?e we wszystkich swoich produktach komunikaty przypominaj?ce u?ytkownikom o konieczno?ci od??czenia ?adowarki od kontaktu po pe?nym na?adowaniu.

Biura i zak?ady

W latach 2003–2006 dzi?ki projektom na rzecz oszcz?dzania energii w obiektach firmy Nokia w Europie, Ameryce P??nocnej i Po?udniowej oraz w Chinach zmniejszono og?lne zu?ycie energii o 3,5%. Obecnie Nokia d??y do uzyskania dalszych oszcz?dno?ci w latach 2007–2012. Maj? one wynie?? 6% poziomu z roku 2006.

Ekologiczne ?r?d?a energii

25% u?ywanej obecnie energii elektrycznej w firmie Nokia na ca?ym ?wiecie pochodzi ze ?r?de? ekologicznych. Firma planuje zwi?kszenie tego poziomu do 50% w roku 2010.

O firmie Nokia

Nokia jest ?wiatowym liderem w dziedzinie mobilno?ci, stoj?cym na czele przemian i rozwoju integruj?cych si? bran? Internetu oraz telekomunikacji. Nokia dysponuje szerok? ofert? urz?dze? mobilnych, udost?pniaj?cych u?ytkownikom muzyk?, nawigacj?, wideo, telewizj?, fotografi?, gry i mobilne aplikacje biznesowe. Nokia oferuje tak?e sprz?t, rozwi?zania i us?ugi operatorom sieci telekomunikacyjnych.

O WWF

WWF jest globaln? organizacj? na rzecz ochrony ?rodowiska i nale?y do grona najwi?kszych oraz najbardziej cenionych niezale?nych organizacji dzia?aj?cych na tym polu. WWF ma globaln? sie? dzia?aj?c? w ponad 100 krajach oraz niemal 5 milion?w zwolennik?w.

Misj? WWF jest powstrzymanie degradacji ?rodowiska naturalnego naszej planety i stworzenie przysz?o?ci, w kt?rej ludzie b?d? ?yli w harmonii z przyrod?, poprzez ochron? biologicznego zr??nicowania ?wiata, zapewnienie zr?wnowa?onego wykorzystania ?r?de? energii odnawialnej oraz promocj? redukcji zanieczyszcze? i nieekonomicznej konsumpcji.

WWF Climate Savers

Program WWF Climate Savers powsta? w roku 1999 i zrzesza obecnie 14 wielkich firm mi?dzynarodowych, kt?re zmniejszaj? globaln? emisj? zanieczyszcze? o ponad 10 milion?w ton dwutlenku w?gla rocznie. Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem www.panda.org/climatebusiness

Nokia jest partnerem WWF od roku 2003.

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama