Micha? Rogowicz | 18-02-2008 14:00 |

Nokia promuje muzyczne talenty

Firma Nokia zaprasza do konkursu Studio Gara?, kt?ry rozpocz?? si? na pocz?tku lutego 2008 r. Mo?e w nim wzi?? udzia? ka?dy pocz?tkuj?cy zesp?? lub solista, marz?cy o karierze na wymagaj?cym rynku muzycznym. Nokia chce pom?c pocz?tkuj?cym artystom w promowaniu ich tw?rczo?ci oraz zach?ci? m?odych ludzi do odkrywania nowych brzmie?. Projekt Studio Gara? jest skierowany do os?b, kt?re ?yj? muzyk? oraz marz? o karierze i wyst?pach przed publiczno?ci?. Nokia zach?ca zespo?y i solowych artyst?w do zarejestrowania si? na stronie www.studiogaraz.pl jako „wykonawca” w jednej z pi?ciu muzycznych kategorii: Pop, Rock, Electro, Hip Hop i R’n’B. Wszyscy odwiedzaj?cy serwis Studio Gara? b?d? mogli bli?ej pozna? zarejestrowanych wykonawc?w oraz zag?osowa? na ich tw?rczo??. Arty?ci, kt?rzy otrzymaj? najwi?cej g?os?w zdob?d? cenne nagrody. Na zwyci?zc?w ka?dej kategorii czekaj? talony o warto?ci 5 tys. z? na zakup instrument?w w sklepie muzycznym Rock’n’Roll oraz telefony muzyczne Nokia 5310 Xpress Music, Firma Nokia zostanie tak?e sponsorem nagrania profesjonalnego teledysku przez jeden zesp?? lub artyst?, kt?ry zdob?dzie najwi?ksz? liczb? g?os?w internaut?w.

Entuzja?ci muzyki znajd? na stronie tak?e opcj? „fan”. Wszyscy „fani” mog? dyskutowa? na forum i g?osowa? na swoich ulubionych wykonawc?w, dzi?ki czemu maj? szans? wygra? telefony muzyczne Nokia 5310 XpressMusic. Ostatecznie to w?a?nie oni zadecyduj?, kt?rzy wykonawcy s? najlepsi.

Poszukiwanie nowych gwiazd w serwisie Studio Gara? odb?dzie si? w trzech etapach:

Etap I – rejestracja wykonawc?w i fan?w na stronie www.studiogaraz.pl w dniach od 1 do 24 lutego.

Etap II – ocenianie wykonawc?w w dniach od 25 lutego do 16 marca – du?a liczba g?os?w oddana przez fan?w gwarantuje przej?cie danego wykonawcy do kolejnego etapu. W ka?dej kategorii w ?cis?ym finale znajdzie si? pi?? zespo??w lub solowych artyst?w.

Etap III – g?osowanie internaut?w w dniach od 17 marca do 13 kwietnia wy?oni zwyci?zc?w we wszystkich pi?ciu kategoriach.

Partnerami konkursu Studio Gara? s?: serwis muzyczny Megatotal.pl oraz sie? sklep?w muzycznych Rock’n’Roll.

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama