Micha? Rogowicz | 08-01-2007 15:00 |

Nokia Na CES

Nokia przedstawia wizj? konwergencji technologii, og?aszaj?c wsp??prac? z partnerami internetowymi i przedstawiaj?c nowe produkty na wystawie CES 2007.Prezes firmy Nokia Olli-Pekka Kallasvuo przedstawi? wizj?, w kt?rej ?atwo?? korzystania oraz integracja mobilno?ci i Internetu z urz?dzeniami multimedialnymi umo?liwi tworzenie, odtwarzanie i udost?pnianie materia??w multimedialnych niezale?nie od czasu i miejsca.

Przemawiaj?c na mi?dzynarodowym pokazie elektroniki u?ytkowej Consumer Electronics Show (CES) 2007, Olli-Pekka Kallasvuo powiedzia?: „Mobilno?? b?dzie stanowi? podstaw? rozwoju Internetu. Dzi?ki niej u?ytkownicy b?d? mie? dost?p do potrzebnych im os?b, materia??w i informacji niezale?nie od miejsca. Zauwa?amy, ?e na rynkach wschodz?cych wi?cej os?b korzysta po raz pierwszy z Internetu za po?rednictwem urz?dze? mobilnych, a nie komputer?w, i zamierzamy by? pionierem tego trendu”.

„Urz?dzenia o pojedynczym zastosowaniu trac? na atrakcyjno?ci” — stwierdzi? Kallasvuo. „Ust?puj? miejsca urz?dzeniom wielofunkcyjnym, kt?re staj? si? coraz bardziej wszechstronne i ?atwiejsze w obs?udze”. Rynek urz?dze? konwergentnych to najszybciej rosn?cy segment elektroniki u?ytkowej, na co wskazuje 90 milion?w urz?dze? sprzedanych w roku 2006 oraz spodziewana sprzeda? 250 milion?w sztuk w roku 2008. Na tym rynku Nokia jest najwi?kszym producentem na ?wiecie, kt?ry sprzeda? blisko 40 milion?w konwergentnych urz?dze? w roku 2006.

„Nokia wzbogaca konwergencj? o zalety mobilno?ci i wszechstronnej ??czno?ci, oferuj?c u?ytkownikom sta?y dost?p do materia??w i us?ug internetowych” — powiedzia? Olli-Pekka Kallasvuo. Z zadowoleniem og?osi? on tak?e wsp??prac? firm Nokia i Sprint Nextel nad udost?pnianiem ??czno?ci WiMaX i otwartych us?ug internetowych w urz?dzeniach mobilnych w USA w roku 2008.

Olli-Pekka Kallasvuo podkre?li? rynkow? pozycj? firmy oraz liczebno?? u?ytkownik?w jej produkt?w. „Telefon kom?rkowy Nokia ma ponad 850 milion?w os?b. Tak szerokiego grona klient?w nie ma ?adna inna firma z bran?y elektroniki u?ytkowej”. W roku 2006 firma Nokia by?a najwi?kszym na ?wiecie producentem aparat?w fotograficznych i urz?dze? z funkcjami muzycznymi, kt?rych sprzeda?a odpowiednio oko?o 140 milion?w oraz oko?o 70 milion?w sztuk.

M?wi?c o roli funkcjonalno?ci oraz projektowaniu produkt?w, Olli-Pekka Kallasvuo zaprezentowa? mobilny komputer multimedialny Nokia N76, stanowi?cy ultrap?askie po??czenie szlachetnych materia??w i najnowocze?niejszych technologii. „Konwergencja musi mie? ostatecznie na celu wygod? bez wi?kszych kompromis?w funkcjonalnych. Nokia N76 to przyk?ad pi?knie zaprojektowanego produktu, kt?ry wyprzedza konkurencj?, ale pozostaje ?atwy w obs?udze”.

Olli-Pekka Kallasvuo og?osi? zawarcie um?w z czo?owymi firmami internetowymi, kt?re mog? dzi?ki temu zaistnie? ze swoj? mark? i ofert? w urz?dzeniach mobilnych. Wsp??praca ta obejmuje mi?dzy innymi wbudowan? ??czno?? z bezp?atn? us?ug? prywatnych blog?w Vox firmy Six Apart w nowo przedstawionym mobilnym komputerze multimedialnym Nokia N93i. Nokia i Skype og?osi?y wsp??prac? maj?c? na celu opracowanie nowych funkcji mobilnych aplikacji Skype w Tablecie internetowym Nokia N800. Nokia i Yahoo! og?osi?y dost?pno?? us?ug Yahoo! Go, w tym synchronizacj? ksi??ki adresowej, mobilne, g?osowe wiadomo?ci b?yskawiczne, automatyczne przesy?anie zdj?? oraz poczt? Yahoo! Mail w licznych modelach telefon?w kom?rkowych Series 40 firmy Nokia.

Olli-Pekka Kallasvuo zaprezentowa? tak?e Tablet internetowy Nokia N800 oraz telefon Nokia 6131 NFC zawieraj?cy technologi? ??czno?ci bliskiego zasi?gu Near Field Communications (NFC), kt?ra umo?liwia wymian? informacji, inicjowanie us?ug oraz dokonywanie p?atno?ci i korzystanie z bilet?w jednym dotkni?ciem urz?dzenia.

?r?d?o: NOKIA

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama