Micha? Rogowicz | 20-11-2006 17:00 |

Nokia Mobile Movie Competition podczas Festiwalu Camerimage.

W ramach tegorocznego Festiwalu CAMERIMAGE, kt?ry odb?dzie si? w dniach 25.11 – 3.12 w ?odzi, firma Nokia wsp?lnie z organizatorami festiwalu przygotowa?a konkurs pod nazw? „Nokia Mobile Movie Competition”. Do konkursu zaproszeni zostali studenci z renomowanych polskich i zagranicznych szk?? filmowych. Spo?r?d nades?anych zg?osze? wybrano 10 m?odych, utalentowanych tw?rc?w, kt?rzy wezm? udzia? w konkursie. Ich zadaniem b?dzie nakr?cenie 1,5 minutowego filmu fabularnego lub dokumentalnego komputerem multimedialnym Nokia N93. Filmy b?d? realizowane w dniach 25-27 listopada 2006 (podczas trwania Festiwalu Camerimage) pod has?em „?ycie to film”.

Wszystkie filmy zostan? wy?wietlone podczas festiwalu Camerimage a zwyci?zc? konkursu wy?oni jury w sk?adzie: Jerzy Zelnik, Peter Strietman pod przewodnictwem znanego operatora filmowego Jerzego Zieli?skiego. Decyzja jury og?oszona zostanie na ceremonii zamkni?cia Camerimage 3 grudnia.

Celem konkursu jest promowanie m?odych tw?rc?w, a tak?e propagowanie idei kr?cenia film?w przy pomocy komputer?w multimedialnych Nokia Nseries oraz budowanie ?wiadomo?ci na temat ich multimedialnych funkcji.

Filmy konkursowe zostan? r?wnie? zaprezentowane szerokiej publiczno?ci festiwalu. Podczas specjalnych pokaz?w widzowie b?d? mieli mo?liwo?? zag?osowa? i wybra? – ich zdaniem – najlepszy film uzasadniaj?c sw?j wyb?r. Autorzy najciekawszych recenzji zostan? nagrodzeni komputerami multimedialnymi Nokia N93.

Zwyci?zcy konkursu jury i publiczno?ci otrzymaj? Statuetk? Camerimage i pojad? na warsztaty operatorskie do Budapesztu – Budapest Cinematography Masterclass 2007.

Podczas trwania ca?ego Festiwalu Camerimage, na specjalnie zaprojektowanym stoisku Nokia, osoby odwiedzaj?ce festiwal b?d? mog?y obejrze? film z Gary Oldmanem o Nokia N93, zapozna? si? ze szczeg??owymi funkcjami tego komputera mulimedialnego, a tak?e, pod okiem przedstawicieli Nokia, spr?bowa? w?asnych si? w kr?ceniu film?w i robieniu zdj?? u?ywaj?c Nokia N93. Na specjalnie przygotowanym ekranie, b?d? r?wnie? prezentowane filmy konkursowe.

O Nokia Mobile Movie Competition

Nokia ju? po raz drugi organizuje konkurs Nokia Mobile Movie Competition. W tym roku odb?dzie si? on w ramach 13. Mi?dzynarodowego Festiwalu Sztuki Autor?w Zdj?? Filmowych Camerimage. Po raz pierwszy konkurs odby? si? w 2005 roku, w ramach 21. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Uczestnicy mieli nakr?ci? film komputerem multimedialnym Nokia N90 pod has?em:. „Jedna minuta z ?ycia”. Podczas Nokia Mobile Movie Competition 2005 przyznano dwie nagrody: g??wn?, przyznan? przez jury festiwalu, otrzyma? Piotr Szczepa?ski za film „Przysz?o?? polskiej kinematografii” oraz nagrod? publiczno?ci, kt?r? otrzyma? Wojciech Smarzowski za film „Warszawa”. Zwyci?zcy w obu kategoriach otrzymali mo?liwo?? wyjazdu na Mi?dzynarodowy Festiwal Berlinale 2006, kt?ry odby? si? w lutym tego roku.

O Nokia N93

Nokia N93 to komputer multimedialny do ?atwego nagrywania wideo. Nokia N93 ma wbudowan? najwy?szej jako?ci cyfrow? kamer? wideo oraz aparat fotograficzny o rozdzielczo?ci 3,2 megapiksela z optyk? marki Carl Zeiss. Nagrywa wideo o jako?ci DVD z trzykrotnym przybli?eniem optycznym a 30 klatek na sekund? i cyfrowa stabilizacja obrazu zapewniaj? zawsze najlepsze doznania multimedialne. Ka?dy szczeg?? mo?na dostrzec na 2,4" wy?wietlaczu HD ogl?daj?c filmy z jako?ci? MPEG4. Nokia N93 mo?na te? pod??czy? bezpo?rednio do telewizora, by ogl?da? filmy na du?ym ekranie. Z nagra? wideo mo?na r?wnie? tworzy? wysokiej jako?ci filmy i wypala? je na dyskach DVD przy u?yciu programu Adobe Premiere Elements 2.0 dodanego w komplecie. Bezprzewodowa ??czno?? pozwoli tak?e pobra? klipy wideo bezpo?rednio z Internetu, niezale?nie od miejsca i sytuacji.

?r?d?o: NOKIA

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama