Micha? Rogowicz | 06-11-2004 12:00 |

40 nowych modeli Nokii

Fi?ski producent telefon?w kom?rkowych zapowiedzia? wprowadzenie na rynek w przysz?ym roku 40 nowych modeli.Tak du?a liczba nowo?ci ma pom?c Nokii w utrzymaniu pozycji lidera w?r?d producent?w telefon?w kom?rkowych wobec rosn?cej konkurencji ze strony Motoroli, Samsunga i innych firm.

W tym roku fi?ski koncern zapowiedzia? premier? 35 nowych modeli, dzi?ki kt?rym firma mia?a odzyska? udzia?y w rynku telefon?w kom?rkowych stracone na rzecz konkurent?w.

Nokia przewiduje, ?e w 2005r. rynek "kom?rkowy" wzro?nie o oko?o 10% z poziomu 630 milion?w sztuk sprzedanych w tym roku.

Planowany wzrost nie jest jednak r?wnoznaczny ze zwi?kszeniem dochod?w producent?w, bo cho? ro?nie liczba sprzedawanych telefon?w, to r?wnocze?nie obni?a si? ich ?rednia cena.

Mechanizm ten spowalnia wzrost warto?ci ca?ego rynku, niemniej Nokia chce w przysz?ym roku rozwija? si? bardziej dynamicznie ni? rynek, a d?ugoterminowe plany zak?adaj? obj?cie 40% udzia??w w globalnej sprzeda?y.

W trzecim kwartale tego roku firma kontrolowa?a 32,5% rynku, ale w por?wnaniu do wyniku z roku ubieg?ego (37,4%) jest to do?? znaczna strata.

Nokia przewiduje, ?e najszybszy wzrost rynku telefon?w kom?rkowych b?dzie widoczny w krajach Ameryki ?aci?skiej, regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Ameryki P??nocnej, podczas gdy w Chinach i regionie Pacyfiku wzrost b?dzie umiarkowany.

?rod?o: DI

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama