Micha? Rogowicz | 26-04-2005 12:00 |

2 lata gwarancji na telefony Nokia

Od 1. kwietnia uleg?y zmianie warunki Ograniczonej Gwarancji Producenta na telefony kom?rkowe sprzedawane w Polsce oraz w pozosta?ych krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Turcji. Teraz s? one bardziej korzystne dla klienta.Okres gwarancji Nokia na telefony kom?rkowe zosta? przed?u?ony i wynosi teraz 24 miesi?ce od daty zakupu telefonu.

Podstawowe zapisy obowi?zuj?cej od 1. kwietnia Ograniczonej Gwarancji Producenta s? nast?puj?ce:

• okres gwarancji na telefony kom?rkowe zosta? wyd?u?ony z 12. miesi?cy do 24. miesi?cy w krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Turcji,

• okres gwarancji na akcesoria, niezale?nie od tego czy wchodz? w sk?ad pakietu sprzeda?nego telefonu czy te? s? sprzedawane oddzielnie, wynosi 12 miesi?cy, z wy??czeniem baterii, ?adowarek, podstawek do telefonu, zestaw?w s?uchawkowych, kabli i obud?w, na kt?re okres gwarancji wynosi 6 miesi?cy,

• okres gwarancji na wszelkie no?niki, na kt?rych udost?pniane jest oprogramowanie, np. dyski CD-ROM lub karty pami?ci wynosi 90 dni,

• oprogramowania (zar?wno firmy Nokia, jak i innych producent?w), danych i materia??w cyfrowych gwarancja nie obejmuje. Nowa gwarancja obejmuje wszystkie telefony kom?rkowe i akcesoria marki Nokia sprzedawane od 1. kwietnia 2005 w??cznie,

• podstaw? uzyskania serwisu gwarancyjnego na terenie Polski jest Karta Gwarancyjna wraz z dowodem zakupu. Ponadto warunki Ograniczonej Gwarancji Producenta zosta?y gruntownie przeanalizowane ze wzgl?du na potrzeb? ujednolicenia warunk?w gwarancyjnych firmy Nokia w krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Turcji. Zmiany wprowadzone w Ograniczonej Gwarancji Producenta s? te? nast?pstwem wprowadzonych w ostatnim czasie nowych uregulowa? prawnych w zakresie sprzeda?y konsumenckiej, a tak?e dostosowaniem do istniej?cych praktyk w bran?y elektronicznej i telekomunikacyjnej.

Ograniczona Gwarancja Producenta obejmuje wszystkie produkty Nokia sprzedane od dnia 1. kwietnia 2005 w??cznie. Podstaw? uzyskania serwisu gwarancyjnego na nowych warunkach jest karta gwarancyjna oraz dow?d zakupu (w przypadku produkt?w, do kt?rych nie jest dodawana Karta Gwarancyjna, a jedynie dow?d zakupu) wystawione od dnia 1. kwietnia 2005 w??cznie. Od tego terminu obowi?zuj? zmienione warunki Ograniczonej Gwarancji Producenta nawet je?eli Instrukcja Obs?ugi czy Karta Gwarancyjna zawieraj? warunki gwarancyjne Nokia Poland obowi?zuj?ce do dnia 1. kwietnia 2005.

?r?d?o: Telepolis.pl

  • Newsletter

  • Ostatnie komentarze
  • Reklama